Vedtægter for Ryparken Musikskole

§ 1 - Navn og status: Foreningens navn er ”Ryparken Musikskole”, og har hjemsted på Ryparken Lille Skole, Gartnerivej 3, 2100 København Ø i Københavns Kommune.
 
§ 2 -  Formål:  Ryparken Musikskole har til formål:

-    At tilbyde undervisning i musik til børn og unge.

-     Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.

-     At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt.

-      Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

-     At virke til fremme af  musikmiljøet på de samarbejdende skoler.

§ 3 - Forældrekredsen: Forældrekredsen består af forældre til børn i Ryparken Musikskole.  

§ 4 - Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af forældrekredsens medlemmer.

Stk. 1                                               Der afholdes generalforsamling hvert forår. Generalforsamlingen indkaldes pr. brev eller pr.  mail.

Stk. 2                                               Dagsorden for generalforsamling:

 Bestyrelsens beretning: fremlæggelse og godkendelse

                                                         Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

                                                         Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

                                                         Valg af revisor

                                                         Indkomne forslag

                                                         Evt.

Stk. 3                                               Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – hvis det   ønskes ved skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig  uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

                                                         Hvert medlem af forældrekredsen har en stemme.

Stk. 4                                               Generalforsamlingen ansætter musikskolelederen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 5                                               Afskedigelse af en musikskoleleder skal ske på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 6                                               Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt 1/3 af forældrekredsen jvnf. § 3, fremsætter begrundet anmodning herom til formanden for bestyrelsen. Der indkaldes med almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

§ 5 - Bestyrelsens sammensætning:

                                                         Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges blandt forældrekredsen.

Stk. 1                                               Der udpeges 1 suppleant til bestyrelse. Suppleanten vælges for et år.

Stk. 2                                               Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3                                               Musikskolelederen samt 1 underviser ved Ryparken Musikskole deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret

Stk. 4                                               Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.
 
Stk 5                                    Musikskolen tegnes af formanden i forening med musikskolelederen eller af formanden i forening med kassereren eller                                                          af musikskolelederen i forening med kassereren 

§ 6 - Bestyrelsens opgaver og ansvar:

Bestyrelsen har ansvar for Ryparken Musikskoles virksomhed.

Stk. 1                                          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem, der forpligter musikskolen økonomisk og         
                                                    forestår de løbende arbejder
 
Stk. 2                                           Bestyrelsen udarbejder musikskolens budget og det reviderede regnskab.

Stk. 3                                           Bestyrelsen skal sikre samarbejde mellem hjemmene, de samarbejdende skoler og Ryparken

§ 7 - Bestyrelsesmøder: Bestyrelsesmøde afholdes mindst 2 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

 Stk. 1                                         2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Stk. 2                                          Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 3                                          Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
                                           udslagsgivende 

 Stk. 4                                         Der tages skriftligt referat af bestyrelsesmøderne. Referatet er tilgængeligt på Ryparken Musikskoles opslagstavle og opbevares hos kassereren

§ 8 - Musikskolelederen og daglige drift:

                                                      Musikskolelederen har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Ryparken Musikskoles undervisning

                                                     overfor bestyrelsen og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Stk. 1                                          Musikskolelederen indstiller til bestyrelsen vedrørende ansættelser af undervisere.


§ 9 - Økonomi, budget og regnskab:

 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 1                                          Bestyrelsen udarbejder hvert år et regnskab til generalforsamlingen.

Stk. 2                                          Regnskabet revideres af uvildig revisor umiddelbart efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3                                          Revisor vælges på generalforsamlingen blandt forældrene i forældrekredsen.

Stk. 4                                          Musikskolelederen udarbejder hvert år i samarbejde med kassereren et budgetforslag til bestyrelsen.

Stk. 5                                          Ryparken Musikskole hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som musikskolelederen og bestyrelsen lovligt pådrager foreningen.

Stk. 6                                          Evt. overskud på driften anvendes til det i § 2 nævnte formål.

                                                         

§ 10 - Vedtægter: Ændringer i vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 21 dages mellemrum. Afstemningen foregår ved almindelig stemmeflerhed.

§ 11 - Ophør: Beslutning om nedlæggelse af foreningen træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 1                                           Ryparken Musikskoles drift skal indstilles, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 på hinanden følgendegeneralforsamlinger beslutter sig for foreningens ophør.

Stk. 2                                          Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3                                          Viser en opgørelse ved foreningens ophør, at der fremkommer en nettoformue, når alle kreditorer er betalt,  tilfalder formuen et almennyttigt formål.

Stk. 4                                          Bestyrelsen skal ved foreningens nedlæggelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239